Podmínky členství

Podmínky řádného členství v klubu Reformy.cz

1. Členem klubu Reformy.cz se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která splní následující podmínky :

 • podá elektronickou přihlášku
 • splní podmínky členství Reformy.cz
 • kolektivním členem klubu mohou být i organizace, instituce či podniky, které mají slučitelní cíle.
2. Členství člena klubu Reformy.cz vzniká schválením přihlášky ve výboru občanského sdružení Reformy.cz, který žadatele elektronicky vyrozumí na jím vyplněný email.
3. Členství zaniká :
 • zrušením členství při vystoupení člena nebo v důsledku neplnění základních povinností
 • vyloučením člena pro zvlášťní přečiny proti cílům Reformy.cz

Za zvlášť závažné porušení se považuje zejména :

 • nezaplacení povinných vkladů a příspěvků ani po výzvě klubu
 • způsobení škody klubu zaviněným jednáním
 • způsobení morální škody klubu porušením zákonů či základních morálních zásad chování

Práva a povinnosti člena klubu Reformy.cz

1. Člen klubu Reformy.cz má právo podílet se na naplňování poslání a cílů klubu Reformy.cz, mezi než patří:

 • přispívat svojí prací k naplňování cílů sdružení
 • publikovat na internetových stránkách Reformy.cz
 • účastnit se sportovních, kulturních a společenských akcí pořádaných klubem Reformy.cz
 • v případě úmrtí člena se jeho dědic stává členem klubu po schválení výkonným výborem
2. Člen klubu Reformy.cz má tyto povinnosti :
 • uhradit ve stanovených termínech a stanoveným způsobem veškeré členské poplatky
 • nový člen klubu Reformy.cz prohlašuje :
  • že byl seznámen s podmínkami a cíli klubu Reformy.cz
  • že souhlasí se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb.

Souhlasím s tím, aby Občanské sdružení Reformy.cz zpracovávalo a evidovalo mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu.