Free Porn
Pondělí, 24 června, 2024
Home Nezařazené Daniel Estulin: Globální vláda s.r.o.

Daniel Estulin: Globální vláda s.r.o.

BILDERBERG

Ve světě mezinárodních financí se pohybují dva druhy lidí. Jedni, kteří události vytvářejí a druzí, kteří na události reagují. Ty, kteří reagují, dobře známe. Jsou početnější a zdánlivě mocnější. Skutečnou moc však třímají ti druzí. A v samém středu globálního finančního systému je finanční oligarchie, kterou v naší době reprezentuje skupina Bilderberg.

Organizace Bilderberg je dynamická, vyvíjí se v čase, absorbuje a vytváří nové odnože, zatímco ty odumřelé ze svého těla vylučuje. Členové přicházejí a odcházejí, ale systém sám zůstává. Tento systém udržuje sám sebe jako virtuální pavučina propojených finančních, politických, hospodářských a průmyslových zájmů. A uprostřed nacházíme starý model osvědčený už z dob dávných benátských bankéřů.

Tak především,  Bilderberg není nějaká tajná společnost. Není to žádné satanistické žido-zednářské okultní spiknutí. Nejde o utajené spiknutí, i když řada lidí je ve svých infantilních fantaziích tak vidí. Není tu žádná skupina lidí, je jedno jak mocných, kteří by se scházeli v nějaké kobce a za svitu svíček se drželi za ruce kolem křišťálové koule a tam plánovali budoucnost světa.

Realita nefunguje tak, že by běh historie řídila všemocná rozhodnutí nějakých izolovaných jednotlivců. Bilderberg to je dynamika sociálních procesů, které tvarují běh historie. Je to hnutí vyvíjejících se myšlenek a témat předávaných z generace na generaci.

Je klinicky významné, že většina dnes populárních praštěných konspiračních teorií odráží jakýsi podivně patologický styl fantazií, jaký známe z Pána prstenů, Hvězdných válek nebo z kultovního Harryho  Potera. Typickým prvkem, který cosi vypovídá o uvažování v těchto kultech, je představa o magické síle mysli. Představa, že vůle působí mimo omezení reálného fyzického světa.

Ne. Bilderberg je jen setkávání se lidí, kteří sdílejí jistou ideologii. Bilderberg je způsob setkávání se různých finančních institucí, které reprezentují nejmocnější a nejagresivnější finanční zájmy ve světě. A v tuto chvíli tato kombinace představuje pro lidstvo doslova smrtící koktej.

Nejde jim o budování „jediné světové vlády“ nebo „nového světového řádu“, jak si řada lidí myslí. Jde spíše o budování firmy JEDINÁ SVĚTOVÁ KORPORACE S.R.O. Kdysi v roce 1968 v Kanadě George Ball, tehdy podtajemník pro hospodářství ve vládách presidenta Kennedyho a Johnsona, řekl: „Jak máme najít legitimní základnu pro posílení moci korporací, když tyto korporace dělají rozhodnutí, která mají zásadní vliv na ekonomický život národů a přitom se vládám těchto národů zodpovídají jen minimálně?“

Smyslem jednoho každého setkání klubu Bilderberg je vytvářet to, čemu oni říkají ÚČELOVÁ ARISTOKRACIE. Ta je tvořena evropskými a severoamerickými elitami, které se rády vidí jako ředitelé zeměkoule. Jinými slovy jde o vytvoření globální sítě obrovských kartelů, mocnějších než jakýkoli národ na Zemi. Tito budou řídit životní podmínky ostatního lidstva.

Život je mocná síla. A jediná věc větší než život, je síla lidské mysli. Jak může lidská rasa přežít v éře vyčerpání nerostných surovin? Co se stane s dalším rozvojem lidstva?

Každá generace lidstva by měla být krokem kupředu. Měla by na tom být lépe než generace předchozí co se týče moci, poznání i kultury. Protože lidstvo je dynamické, směřuje vzhůru, z generace na generaci. Avšak dnes lidé žijí ve společnosti bez budoucnosti. Co je příčinou?

VZDĚLÁNÍ ORIENTOVANÉ NA VÝSLEDEK  – jde o záludné potlačování tvůrčích sil lidské mysli. Potlačování oněch výlučně lidských schopností, ze kterých vyvěrají revoluční objevy v přírodních vědách.

Správným účelem vzdělání by neměla být příprava mladých lidí na nějaké předem stanovené sociální úkoly v dospělosti. Nikoli. Jediným mravným smyslem vzdělání je rozvíjet celou populaci, aby dosáhla patřičné úrovně vědeckého a mravního poznání. Tak aby byli schopni společnost posunout na vyšší úroveň. Tak aby proces rozvíjení celé populace postoupil o další krok kupředu.

Z mravního pohledu smyslem vzdělání je rozvíjet duševní potenciál každého jednotlivce, aby se stal vskutku občanem. Smyslem vzdělání je potvrdit universálnost lidství skrze pochopení historie objevů obecných idejí.

Takový systém bohužel nemáme. Proč? Protože lidé, kteří tento svět řídí, soudí, že populace je tu jen proto, aby jim sloužila jako otroci. Nechtějí, abychom byli chytřejší. Protože pak bychom mohli pochopit, že oni nás nevlastní. Moc králů totiž pochází jen z ochoty mas nechat krále vládnout.

Říše to není nějaký král sedící na zlatém trůnu. Říše jsou nad králi. Je to systém vlády. Ovládání všeho skrze peníze. Pomocí internacionálního finančního systému řízeného mezinárodními bankéři.

Pokud se lidé mají účastnit samosprávy, musí být účastni na idejích, kterými společnost samosprávu provádí. To by byl konec oligarchie. Národy, které podporují kreativní duchovní rozvoj populace, vytvářejí jedince, kteří netolerují oligarchické formy vlády. Naopak negramotná a technicky zaostalá populace se podřídí: Není pochyb, že negramotnost a technická zaostalost jsou prvky, kteří ke vzniku oligarchické vlády přispívají.

Máme tu tedy mravní problém. Otázku osudu lidstva. Každá generace musí pokročit výše než ta předchozí. Když stařec umírá, měl by odcházet s vědomím, že ho cosi přežije: s vědomím, že za život něco vybudoval, protože položil základy pro lepší život příštích generací.

Nesmrtelnost

To nás přivádí k dalšímu tématu. Co to vlastně znamená usilovat o nesmrtelnost?

Když zemřete, jaký smysl měl váš život? Morální společnost definuje právě toto vnímání, chápání sebe sama. Chápání povahy lidství. Toto pochopení se projevuje ochotou zemřít za svůj národ, je-li to nutné k zachování těchto hodnot pro příští generace. K obraně odkazu předchozích generací, toho, co nám svou tvrdou prací odkázali, za co jim vděčíme.

Problémem politiky je, že jen velmi málo politiků má smysl pro tento druh osobní nesmrtelnosti. Většina z nich jsou mravní bankrotáři. Často když se musí rozhodnout, zlomí se a obětují zájem lidstva na oltář vlastní marnivosti či krátkodobého osobního zisku.

Náš smrtelný život má počátek a nevyhnutelně i konec. Proč bychom se tedy měli snažit o tuto nesmrtelnost? Vůdcem se člověk stává, zvláště v těžkých dobách, tím, že se přiblíží tomuto ideálu. I dobré vzdělání, zvláště mravní výchova spočívá v tom, že se učíme chápat tento princip nesmrtelnosti.

Pokud tyto zásady vytváříme a šíříme v dalších generacích, pak žijeme v paměti lidstva navždy. Naše smrtelná existence už není omezena začátkem a koncem: Naše smrtelná existence najednou má své místo na věčnosti, ze které vyzařuje zkušenost generací předchozích a odkud naše existence vyzařuje do budoucnosti. Stáváme se nesmrtelnými dětmi Stvořitele tohoto světa.

Technický, vědecký a kulturní pokrok potřebujeme ne jen proto, abychom se stali bohatšími a mocnějšími. Ale proto, že člověk potřebuje být nesmrtelným, tak jak žádné zvíře být nemůže. Potřebujeme se účastnit na objevech a aplikaci univerzálních fyzikálních zákonů, jak to žádné zvíře nedokáže. A když v sobě nalezneme onu motivaci a morálku, pak se staneme mravně neporazitelnými.

Bez lásky ke spravedlnosti a lásky k pravdě, nemá člověk žádnou hodnotu. Všichni lidé v naší civilizaci, ze kterých vyzařují tyto mravní kvality, nesou na sobě pečeť nesmrtelnosti. Věřím, že v České republice je jeden takový člověk. Možná jste o něm slyšeli. Jmenuje se Václav Klaus.

Skutečným vůdcem, zvláště v těžkých dobách, je člověk, který splňuje jisté mravní ideály. Což je důvod, proč lidé jako Barroso, Van Rumpey, president EU, Jean Claude Juncker či Dominique Strauss-Kahn, generální ředitel MMF, se dají sotva pokládat za nějaké vůdce. Vlastně je sotva můžeme pokládat za lidské bytosti. Alespoň v tom smyslu, že člověk je loajální ke svému druhu a usiluje o DOBRO LIDSTVA.

Má-li přežít, naše společnost musí znovu objevit politické ctnosti a odvahu. Nejlepší příležitost k tomu je právě dnes a nyní, uprostřed bouře.

Kolonizace Marsu

Dovolte, abych se vás na něco zeptal: Budeme tu ještě za 30 let? A co za 100 roků? A co třeba za 500 000 let nebo za milion let? Co je morální povinností lidské bytosti? Zajistit přežití vlastního druhu. Proto potřebujeme kolonizovat Mars. Je to otázka vybudování infrastruktur.

Země – Měsíc – Mars. Projekt pro tři generace lidstva.

Víte, proč zabili presidenta Kennedyho?

Bilderberg a spol. zničili americký vesmírný program. Proč? Protože vesmír znamená pokrok. Vesmírný program ztělesňuje ideu, že existence člověka ve vesmíru má smysl. Budoucnost lidstva leží v dobývání vesmíru. Když žijete pro budoucnost lidstva, pak vaše existence má smysl. Na druhou stranu zachování říše moci a peněz závisí na potlačení vědeckého rozvoje a poznání. Oni potřebují udržet lidi zaostalé a nevědomé. Podle Bilderbergů neexistuje nic jako vědecký princip. Jaký je jejich postoj k hledání pravdy? Ve světě Bilerbergů pravda neexistuje. Protože jde o imperialistický systém. Není žádná pravda. Jen arogance mocných.

Snížení populace.

  1. Nulový růst, nulový pokrok. Římský klub (Meze růstu)
  2. V 80. letech měla CFR projekt „řízené dezintegrace světové ekonomiky“.
  3. Bilderberg v roce 1995 mluví o „zničení poptávky“. Jak zničit poptávku? Tím, že cíleně zničíme světovou ekonomiku.

Tím, že redukujeme výrobu, osekáme infrastrukturu, redukujeme vynálezy, technologii, dosáhneme nuceného kolapsu populace. Pokud dokážete udržet lidi nevědomé a ne příliš početné, dokáže jim vládnout i hrstka vládců.

Liebnizovy kruhy je objev z doby před třemi staletími. Jde o objevení principu, že pokrok a rozvoj je přímo úměrný hustotě populace.

Když budujeme infrastruktury, fakticky tím reorganizujeme fyzický prostor naší biosféry. Ta může dosáhnout vyšších stupňů hustoty toku energie. Jako všechny poklady lidské tvořivosti, ani tento není určen pro okamžitou spotřebu. Je to projekt navržený, který má překonat hranice a žít dlouho poté, co příští generace opustí Zemi.

Vidíme tedy, že jsou tu stupně vývoje lidstva: moře, pobřeží, pak přechod k agro-industriálnímu systému, dále vznik národních států. Jen v těch můžeme přežít. To ale nemůžete pochopit, pokud to neuvedeme do historické perspektivy.

Bilerberg je nová skupina, ale ideově navazuje na jiné skupiny z dob až před 2500 lety. Například Karel Veliký kdysi vybudoval civilizaci na augustiniánské tradici v interakci s islámskou kulturou Harúna al-Rašída z bagdádského arabského kalifátu. A nás dnes ohrožují obdobné síly, které se tehdy snažily zničit dílo Karlovo. Najali si tehdy různé gangstery, tzv. normanské rytíře. Ti pracovali pro benátské lichváře. Zorganizovali křížové výpravy a zabili každého, kdo se jim postavil – Židy, Araby, Křesťany. Plenili kulturu, likvidovali lidská společenství.

Tím se dostáváme k otázce ekonomie. Ekonomie nemá ve skutečnosti NIC společného s penězi. Skutečný zisk vzniká procesem, kdy něco získáme ze země a prodáme to. Leda, že jste jedním z těch lidí, kteří odmítají budoucnost lidstva, nevěří v sílu lidského ducha a nemají morálku. Ti si to nemyslí.

Zničili jsme světovou ekonomiku, Evropu, Afriku i Spojené státy. A jsme na nejlepší cestě zničit Asii. Jak vidíte, reálná ekonomika závisí na kreativních silách ducha a na schopnosti objevovat univerzální zákony přírody, které nakonec dokáží zlepšit životy lidí v zápase s nepřízní přírody.

Finanční elity

Tihle lidé chtějí mít Říši. Spousta lidí si myslí, že k budování Říše potřebujete peníze. Ale peníze samy nejsou rozhodující mírou bohatství ekonomiky. Peníze, ty potištěné papíry, přece neovlivňují rozvoj planety. Existuje mýtus, že peníze odrážejí nějakou skutečnou hodnotu. Jenže hodnotu přece vyjadřujeme jen jako relativní míru zvýšení či snížení fyzického potenciálu v porovnání s hustotou populace. Hodnota peněz leží ne v individuální směně dvou lidí, ale ve funkční jednotě sociálních procesů uvnitř národa. Víte, co opravdu ovlivňuje rozvoj naší planety? POKROK ZÁVISÍ NA LIDSKÉ MYSLI, na lidské vynalézavosti. Tím se poměřuje.  Co nás odlišuje od zvířat je naše schopnost objevovat univerzální přírodní zákony. Umožňuje nám inovovat, což následně zlepšuje životy lidí. Rozvoj lidstva, rozvoj schopností jednotlivce i národa závisí na vědeckých objevech.

Jenže národní republiky a idea pokroku jsou dvě věci od sebe těžko odlučitelné.

Asi před šesti a půl staletími se evropská ekonomika zhroutila. Přišla „černá smrt“, největší ekonomický a populační kolaps v Evropě od pádu Římské říše. Tehdy, v půli 14.století se většina moci oligarchie náhle rozpadla. Tato desintegrace přišla jako náhlý řetězový kolaps nejhorší finanční bubliny v dějinách – zatím – s pádem bankovních domů Bardi a Peruzzi.Tento kolaps lombardské dluhové bubliny způsobil rozklad moci oligarchických rodů.

A co to má co dělat s Bilderbergy?

Středověk skončil ve chvíli, kdy vznikly moderní novověké instituce. K tomu došlo v roce 1439 ve Florencii. O jaké instituce šlo?

1)       Koncepce moderní národní republiky jako právního státu.

2)       Ustředí role podpory vědeckého a technického pokroku, který dává republice legitimitu.

Tyto dvě ideje představují klíčové argumenty: Jak se tyto instituce kdekoli v Evropě objevily, změnily všechno. Proč? Protože tyto změny zvýšily tempo rozvoje na osobu i na km2. Žádný národ si nemohl dovolit zůstat pozadu a musel tento vývoj následovat. O tom je onen zuřivý zápas posledních 650 let  – je to boj mezi silami, které navazují na klasickou kulturu Solóna, Sokrata a Platóna, na straně jedné a silami zla, které navazují na benátské bankéře na straně druhé. Sem patří Bilderberg group.

Prvním úspěchem byla Francie za Ludvíka XI, který zdvojnásobil příjmy Francie na hlavu a porazil nepřátele Francie. Ludvíkův úspěch vedl ostatní státy, aby napodobily jeho model národního státu. Například Anglie Jindřicha VII a další.

  1. Ústava, přirozené právo, veřejné blaho

Republika má absolutní právo na suverenitu. Na legitimní odpor proti nenechavým útokům nadnárodních uskupení. Tato legitimita republiky pramení z toho, že občanům poskytuje základní služby. Stará se o jejich blaho, chrání jejich základní práva. Tyto služby, které poskytuje národní stát, žádné jiné těleso zajišťovat nemůže. Zničit tento stát je proto samo o sobě zločinem proti lidskosti. Zničit suverenitu znamená připravit lidi o ochranu, o základní služby, které žádná jiná organizace nemůže zajistit. Takový národní stát je nenahraditelný ve své funkci zajistit všem lidem právo žít podle svého a nikoli jen jako chovný dobytek.

Nadřazenost suverénního národního státu nad jakýmkoli jiným uspořádáním společnosti pramení z toho, že občanům zajišťuje základní služby. Tak byly vytvořeny společenské a fyzické podmínky nutné pro rozvoj vědeckých objevů a technického pokroku. Růst světové populace z nízké úrovně 14.století až na dnešní hladinu by nebyl možný bez vzniku a rozšíření suverénních národních republik v řadě úspěšných zemí.

Pokud jste Bilderberg a spol, snažíte se zničit národní republiky, kde to jde.

Ve skutečnosti plán na vytvoření jediného evropského superstátu pod soukromou vládou oligarchií, byl cílem každého fašistického hnutí 20.století. Od původního synarchického hnutí až k Hitlerovi, Mussolinimu, přes Pan Evropskou Unii a Sira Oswalda Mosleye. Vždy však součástí tohoto plánu byla diktatura nad celou Evropou, řízená skrze mocenskou infrastrukturu, a vymazání národních republik z dějin.

Lisabonská smlouva.

Jedním z nebezpečných bodů celého tohoto projektu je zjevně lisabonská smlouva, nástupce evropské ústavy. Jedním z triků, jak udělat lisabonskou smlouvu stravitelnější, bylo prezentovat ji jako nutný předpoklad evropské identity. Jako vyvážení agresivního amerického vlivu ve světě. To je ale vědomá lež. Jak je zřejmé z rozšiřování EU a NATO na Východ, ve skutečnosti jde o imperiální strategii konfrontace vůči Číně a Rusku. A oba tyto národy to také tak chápou.

Dnešní svět je řízen monetárními systémy, nikoli národními kreditními systémy. Pokud jste chytří, nepřejete si, aby svět byl řízen monetárním systémem. Chcete suverénní republiky s vlastními kreditními systémy – tj. s národními měnami. Především nezapomínejme, že pro určování hospodářské a finanční politiky Maastricht vyloučil možnost vytváření neinflačních produktivních kreditních národních systémů, jaké jsou vtěleny v americké ústavě.

V Evropě to není možné, protože v Evropě jsou vlády ovládané zájmy soukromých bank, tzv. nezávislými bankovními systémy. Tyto instituce mají moc regulovat vlády a diktovat jim podmínky. Vezměte si instituci zvanou Evropská centrální banka. Snaží se fungovat jako nezávislá evropská ústřední banka, nad kterou není žádná vláda. Máme tu tedy skupinu národů, které vládne soukromá banka.

Nechápete? Patřit k této skupině je šílenství. Údajná nezávislost centrální banky je daná tím, že má rozhodovací mechanismy, který řídí soukromé finanční zájmy. Ty byly v Evropě historicky vždy vlivným nástrojem stojícím proti hospodářské politice suverénních vlád. Vlád, které chrání základní práva občanů. Evropský bankovní systém je pozůstatkem feudální společnosti. Jsou to soukromé zájmy jako např. staré benátské kartely nebo jako byla lombardská liga, která se rozpadla v krizi 14.století.

Monetární krize je odrazem šíleností, které vznikají destrukcí fyzického hospodářství. Důvodem,  proč máme krizi, není fluktuace finančních trhů. Finanční problém je, že jsme v hyperinflačním režimu: Když si vezmete celkový objem peněz dávaný do oběhu a uvážíte-li procento, kolik z těchto peněz je kryté reálnými hodnotami, zjistíte, že klesá prakticky k NULE. To ale není krize! Krize je fyzická produkce na hlavu. A zdroje, na kterých produkce závisí, se rozpadají.

VELKÁ KRIZE – TRANSFER BOHATSTVÍ

Všimněte si , že hospodářská Krize ze 30.let americké kapitalisty nezničila. Naopak, byla to událost vytvořená, aby se bohatí stali ještě bohatšími. Majetek se z rukou obyčejných lidí přesunul do rukou těch, kteří již bohatí byli. Takto nadělala Bank of America své miliardy při zabavování nesplacených domů v letech 1929-37. Nevěřte ani na okamžik, že by současnou krizí nějak utrpěli ti nejbohatší. Jediný, koho se to dotkne, budete vy a já.

Podívejte se na Řecko. Podívejte se na Irsko. Snaží se bublinu ještě více nafouknout, místo aby nechali Řecko reorganizovat svůj peněžní systém. Prý má řecký dluh vykoupit Evropa. Jenže ten dluh je bezcenný. Je to odpad. Peníze monopolů. Chtějí po Evropě, která prochází vlastním finančním krachem, aby si této chvíli ještě naložila na hřbet nesplatitelný dluh, který mimochodem Řekové NIKDY nemohou splatit, čímž URČITĚ zničí Evropu. A dělají to úmyslně, protože nikdo, ani Barosso, jakkoli je to idiot, nemůže věřit, že by se Řecko, Irsko, Portugalsko či Španělsko daly zachránit.

Zbavme se byrokratů v Bruselu. Vyhoďme je na dlažbu. Jsou neschopní. Jsou k ničemu. Za celý svůj život tito lidé neudělali nic užitečného. Vykopněme Barossa. Na střední propadl z dějepisu. Zbavme se té zmoklé slepice jménem Van Rumpey. Ne protože je zbytečný. Ale protože je to zlý člověk a je velmi nebezpečný. Není to poprvé, co si nikým nemilovaný, zakrslý zlovolný mužíček prokousal svou cestu do útrob moci.

Vykládají nám například, že Euro musí být zachráněno. Že prý krach Eura by zničil Evropskou unii. To je lež. Místo slabé a disfunkční evropské monetární unie se můžeme vrátit zpět k systému nezávislých národních republik. K Evropě vlastenců.

Pravda neleží nikdy jen tak na ulici. Skutečná suverenita neleží v mínění davu, ale v kreativní síle mysli jednotlivce.

Kulturní rozmanitost není jen motorem pokroku, ale také pojistkou proti vyhynutí druhu. Jakmile se narodí, koncept národní republiky nikdy nezahyne. Jen čeká na odvážné a rozumné lidské jedince, aby jej přišli bránit a dále zdokonalit. Proto bychom měli být bratrstvím národů, suverénních republik – spojených společným cílem, prospívat lidstvu. Dokud lidstvo nedospěje do věku rozumu, historie bude řízena náhodou okamžiku, nikoli vůlí lidstva, ale jen hrstkou těch, kteří z důvodů dobra či zla, kormidlují osud lidstva jako honák žene stádo dobytka z pastviny na pastvinu. A občas také na jatka.

To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji.

Kam dál:

0
0
votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Liberlend u lobističkim dokumentima SAD, Vojvodina glavni partner te „države“

VESTI Autor:Radio Slobodna Evropa20. jul. 202217:3912 komentara Izvor: N1 Poluostrvo od sedam kvadratnih kilometara na reci Dunav...

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidávají k holandským protestům: „Nejsme otroci“

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidali k holandským sedlákům, aby protestovali proti ‚Zeleným‘ vládním regulacím, které decimují jejich průmysl, když je nutí...

Předurčená k válce?

Přemysl Janýr, Vídeň, březen 2022 Europe: Destined for Conflict? (Evropa: předurčená ke konfliktu?) byl titul referátu, který přednesl George...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x