Free Porn
Čtvrtek, 20 června, 2024
Home Nezařazené Dejte si bacha. Ani netušíte, za co si u nás můžete jít...

Dejte si bacha. Ani netušíte, za co si u nás můžete jít sednout

Mnohokrát jsem vedl diskusi ve věci trestnosti konání občana ČR, když řadu trestných činů jinde ani neznají. Trestáme mnohdy byť jen myšlenku, slova, nebo pomoc jinému, když o ni svobodně požádá. Tady máte pár takových příkladů, se kterými jste se možná mohli potkat u vás či ve svém okolí, aniž byste tušili, že můžete jít bručet.

§ 144 Účast na sebevraždě
(1) Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta.
Můj komentář: Děje se to u nás každý den, neboť eutanázie jako institut vlastní svobodné volby člověka je u nás nepřípustná. Stačí k tomu obyčejný automatický dávkovač morfinu v nemocnicích, který má ulehčit odcházejícím pacientům.

§ 162 Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství
(1) Kdo svádí těhotnou ženu k tomu, aby
a) své těhotenství sama uměle přerušila
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
Můj komentář: Tak pánové či kamarádky otěhotněných u kafe, kdo z vás už ve svém životě laškoval s dvěma roky v base, když říkal „nech si to vzít“?

§ 166 Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu
(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem jinému nebo pro jiného nabídne, slíbí nebo poskytne úplatu za odběr tkáně nebo orgánu z jeho těla nebo za provedení transplantace, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
Můj komentář: Zapomeňte na to, že byste si o svém těle mohli rozhodovat sami. Stát se o vás postará. Stát ví, co je pro vás nejlepší.

§ 191 Šíření pornografie
(1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Můj komentář: Ochránci lidských práv by měli řvát z plných hrdel, že diskriminaci masochistů, sadistů, nebo zoofilů nesnesou. I ten koitus musí být tak nějak pod státní kontrolou. Už chybí jen nějaká ta aktivita pachatelů dobra a strážců morálky, aby jediným přípustným byl misionář.

§ 194 Dvojí manželství
(1) Kdo za trvání svého manželství uzavře manželství jiné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo uzavře manželství s osobou, která již je v manželství jiném.
Můj komentář: Podle mě ryze osobní věc každého. Poslat někoho na dva roky za katr proto, že je například schopen uživit dvě rodiny a žádná z nich nestrádá, to je vrchol sociálního šílenství. Už chybí jen paragraf na obcházení zákona u mileneckých vztahů, kde to mnohdy funguje jako ve dvou rodinách najednou, jen nemají to razítko, aby se nedostali do basy.

§ 218 Lichva
(1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
Můj komentář: Tohle je taky dobrý. Na to už taky dojelo pár lidí. K tomu, abyste se dostali do basy, stačí, když půjčíte někomu prachy v době, kdy je potřebuje a je ochoten v podmínkách, o kterých absolutně nic netušíte, přistoupit svobodně na oboustranně sjednané podmínky. Peška máte, když se pak vyspí a nemá na splátky, čemuž pak stát eufemisticky říká tíseň, nezkušenost, nebo hrubý nepoměr. Jako by stát věděl, co to hrubý poměr je, když ten je ryze individuální.

§ 224 Způsobení úpadku
(1) Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek tím, že
a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům,
b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru,
d) poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo
e) učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
Můj komentář: A jsme opět u termínu hrubého nepoměru. K podnikání patří riziko. Riziko je vždy v určitém nepoměru k průměru. Když zariskujete a vyděláte balík, je to pro stát v pohodě, protože vás zdaní. Tam mu hrubý nepoměr nevadí. Když zariskujete a proděláte i spodky, můžete skončit kvůli témuž hrubému nepoměru v base.

§ 229 Zneužívání vlastnictví
Kdo poškodí důležitý zájem kulturní, vědecký, na ochraně přírody, krajiny nebo životního prostředí, chráněný jiným právním předpisem, tím, že zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou nebo zašantročí vlastní věc větší hodnoty, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Můj komentář: Zneužívání soukromého vlastnictví jeho vlastníkem by měl být ve skutečně svobodné společnosti protimluv jako prase.

§ 251 Neoprávněné podnikání
(1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
Můj komentář: No aby tak někdo podnikal a staral se sám o sebe, ba dokonce i když by byli zákazníci spokojeni a nikdo neutrpěl žádnou újmu a ještě platil daně, když na to nemá bumážku. To by zase bylo lidí na úřadech bez zaměstnání .

§ 253 Poškozování spotřebitele
(1) Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tím, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Můj komentář: Ve skutečně svobodné společnosti má tohle řešit trh. Jenže my máme pečovatelský stát, který předpokládá bandu nesvéprávných spotřebitelů (mnohdy bohužel oprávněně, ale podle mě mu to nepřísluší řešit), a tak je musí chránit. Šidí někdo na jakosti a na váze? Do basy s ním.

§ 284 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Můj komentář: Jak lze vysledovat z toho, co se děje po přijetí tohoto paragrafu, jediným výsledkem je, aby to, co bylo po generace normální, bylo stíháno, aby se z toho mohl stát státem řízený byznys pro vyvolené.

§ 285 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Můj komentář: Viz výše.

§ 298a Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu
(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem v nikoli malém rozsahu vyrobí, doveze, vyveze, uvede na trh látku poškozující ozonovou vrstvu nebo s ní jinak nakládá, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Můj komentář: Environmentalisté mají svoje lidi všude.

§ 301 Poškození chráněných částí přírody Odnímání nebo ničení živočichů a rostlin

Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, poruší jiný právní předpis tím, že poškodí nebo zničí památný strom, významný krajinný prvek, jeskyni, zvláště chráněné území, evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro ochranu takové části přírody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Můj komentář: Vážení, bacha na ptáky. Ptáky a jiná zvířata nám tu tak trochu nadřadili v doposud známém potravinovém řetězci.

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
Můj komentář: Tady opravdu velký pozor. Tady ani nevíte jak, a můžete jet z hospody jinam, než jste si ještě před pár pivy mysleli.

§ 365 Schvalování trestného činu
(1) Kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
Můj komentář: I tady bacha. Můžete sice zcela přirozeně a z hlediska zdravého rozumu i oprávněně fandit někomu, kdo si nenechal kálet na hlavu a užil například palnou zbraň proti zloději, ovšem bude-li shledán v souladu s platnou legislativou vinným, mlčte. Stal se totiž v očích státu zločincem a vám hrozí za schvalování jeho postupu až jeden rok.

§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
Můj komentář: Tak za tohle by se podle mě nemuseli stydět ani v komunistickém režimu. Takový pěkný politický trestný čin. Nemám, co bych dodal.

Tak co, kdo z vás spadá do nějaké kategorie? Inu není nad to, když má stát občany tak nějak pěkně pod kontrolou, co říkáte…  

AKTUÁLNĚ NABÍZÍM TAKÉ ČLÁNEK NA TÉMA PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA:
Poprvé v životě nepůjdu volit. A jsem na to patřičně hrdý

.

František Matějka vyšlo na:

Dejte si bacha. Ani netušíte, za co si u nás můžete jít sednout

0
0
votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Liberlend u lobističkim dokumentima SAD, Vojvodina glavni partner te „države“

VESTI Autor:Radio Slobodna Evropa20. jul. 202217:3912 komentara Izvor: N1 Poluostrvo od sedam kvadratnih kilometara na reci Dunav...

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidávají k holandským protestům: „Nejsme otroci“

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidali k holandským sedlákům, aby protestovali proti ‚Zeleným‘ vládním regulacím, které decimují jejich průmysl, když je nutí...

Předurčená k válce?

Přemysl Janýr, Vídeň, březen 2022 Europe: Destined for Conflict? (Evropa: předurčená ke konfliktu?) byl titul referátu, který přednesl George...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
13
0
Would love your thoughts, please comment.x