Free Porn
Úterý, 16 července, 2024
Home NWO Globální oteplování Globalisté otevřeně přiznávají agendu kontroly populace – a to je projevem hrozných...

Globalisté otevřeně přiznávají agendu kontroly populace – a to je projevem hrozných skutečností

Eugenika a kontrola populace je už pro finanční elity dávno hobby. Počátkem 20. století byly Rockefellerova nadace a Carnegie Institute silně zapojeny do propagace eugenických zákonů v USA. Tyto zákony ve státech jako Kalifornie vedly k nucené sterilizace více než 60 000 Američanů a tisícům lidí byly odepřeny licence k sňatku. Eugenické programy v USA byly ale jen beta-testem, protože Rockefellerové pak ve 30. letech své programy převedli do Německa pod Hitlerem a Třetí říší, kde zavedli rozsáhlý program kontroly populace založený na eugenice.

Cíle redukce populace měly svůj etický podklad, a zrovna tak byly vnímány jako projev „mentální inteligence“ a ekonomického postavení. Carnegie Institute dokonce v roce 1904 zřídil „Kancelář eugenické evidence“ zvanou Cold Springs Harbor Laboratory, která sbírala genetická data o milionech Američanů a jejich rodinách za účelem kontroly jejich počtu a za účelem vymazání určitých rysů z americké populace. Cold Springs Harbor Laboratory existuje pořád až do dneška a prezentuje se jako nějaká forma filantropického podniku na pomoc lidstvu.

Povědomí veřejnosti o existenci globalistů a o jejich agendě kontroly populace se po odhalení nacistických programů WWII pečlivě smetlo pod koberec. Ze slova „eugenika“ se stal velice sprostý výraz a všechny snahy ji propagovat ji zruinovaly jako legitimní vědu. Oni se však své předchozí ideologie nikdy nevzdají.

Od konce 60. let do 70. let docházelo k obrodě rétoriky kontroly populace vycházející z globalistických kruhů. Pod dohledem OSN a s ní spojených učeneckých skupin se zformoval Římský klub. K hlavní části agendy Římského klubu patřila redukce populace. V roce 1972 vydala tato skupina „vědců“ pod taktovkou OSN publikaci ‚Meze růstu,‘ v níž ve jménu „záchrany životního prostředí“ volali po značné redukci lidské populace. Tyto snahy byly přímo propojeny s další agendou – s institucionalizací globální vlády, která by mohla vynutit kontrolu populace v planetárních proporcích.

Elity si zformovaly pro svoji eugenickou posedlost novou vědeckou frontu, tj. Klimatickou vědu. Počátkem 90. let vydal Římský klub knihu zvanou ‚První globální revoluce.‘ V té uváděli:

„Hledáme-li společného nepřítele, proti kterému se můžeme spojit, dospíváme k tomu, že je to znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hlad a podobné, které by tomu vyhovovaly. Ve svém souhrnu a ve svých vzájemných interakcích představují tyto jevy společnou hrozbu, s níž se musíme všichni utkat. Když ale tato nebezpečí stanovujeme jako nepřátelská, tak upadáme do pasti, před kterou jsme už čtenáře varovali, konkrétně je to záměna symptomů za příčiny. Všechna tato nebezpečí jsou však způsobena lidskou intervencí do přirozených procesů a jedině pomocí změn v přístupech a k chování je můžeme překonat. Skutečným nepřítelem je tudíž lidstvo samo.“

Tato citace pochází z kapitoly 5 – Vakuum, která vykládá jejich postoj k potřebě globální vlády. Tato citace je relativně jasná; musíme vyčarovat nějakého společného nepřítele, abychom lidstvo přivábili k sjednocení pod jedinou vlajkou a jako takový šikovně vyčarovaný útvar se elitám jevila environmentální katastrofa způsobená samotným lidstvem, že ta by mohla posloužit jako ta nejlepší motivační vábnička. Ta byla zároveň perfektním zdůvodněním kontroly populace – když je Lidstvo nepřítel, tak se člověčenstvo jako druh musí držet pod tuhou kontrolou a jeho rozrůstání se musí omezit.

Římský klub a agenda OSN byly vždy intimně provázány. V 90. letech spolu s vydáním ‚První globální revoluce‘ vydal asistent generálního tajemníka OSN Robert Muller svůj manifest, který je teď stažen na webové stránce ‚Dobré ráno, světe‘. Muller tvrdí, že globální vlády se musí dosáhnout prostřednictvím ideologie „ochrany Země“ a ekologismu jakožto klíčových pilířů. Veřejnost zastrašenou ekologickou Apokalypsou by šlo přesvědčit, aby přijala globální vládu jakožto nezbytný poručnický stát, který společnosti zabrání, aby zničila sama sebe.

V článku zvaném ‚Řádná vláda Země: Rámec a způsoby, jak ji vytvořit‘ nastínil Robert Muller, jak by šlo klimatickou změnu využít k přesvědčení mas o potřebě globální vlády. Integrální součástí jeho plánu je zavedení nového „globálního náboženství“ a populační kontroly.

Nemělo by vůbec překvapovat, že OSN založila Mezinárodní panel o klimatické změně (IPCC) a že tento panel a jeho výhonky jsou teď v čele argumentace za redukci populace. Podíváme-li se na uzávěrku pro Agendu OSN 2030, která volá po radikálním přechodu lidské výroby od ropy a dalších velkorozsahových energetických zdrojů na malé „obnovitelné energie“, tak globalistům zbývá jen 10 let k dosažení jejich cílů, pokud by chtěli splnit jejich vyhlášenou uzávěrku. To by ale vyžadovalo drastické změny lidské společnosti, a to ve všech průmyslových zemích.

Lidská populace se bude muset dramaticky snížit, aby přežila tu ubohou produkci energie, která bude k dispozici jen z obnovitelných zdrojů. Je tedy třeba, aby hodně brzy došlo ke katastrofě epických proporcí, aby mohli  globalisté strávit příští desetiletí zneužíváním vzniklé hrůzy k přesvědčování přeživší populace, že potřebuje globální vládu. Nedojde-li k agresivní krizi a změně, tak se většina obyvatelstva bez hrůzy a zoufalé touhy za každou cenu přežít agendě OSN nikdy nepodvolí. Dokonce i levičáci, kterým už propláchli mozky dogmatikou o přírodě a o kontrole uhlíku včetně omezení populace, když jim dojde, co to opravdu obnáší, by víru v takovouto dogmatiku mohli začít znovu prověřovat.

Pro pochopení lidí, kteří oslavují kontrolu populace nebo redukci populace, je klíčové, že tito jedinci vždy předpokládají, že to ONI budou těmi, co přežijí a tuto Zemi po prořezávce zdědí. Ti nikdy nepředpokládají, že by to byli oni, kdo spadnou do prořezávky.

V roce 2019 se agenda kontroly populace přeřazuje na vyšší rychlost a veřejnost se začne pečlivě dlouhodobým provařováním přetvářet na věřící v ideologii, že člověkem způsobená klimatická změna je skutečná a že populace je zdrojem tohoto problému. V poslední době jsou to skupiny akademiků částečně financované čímsi, co se nazývá „Klub ctihodné zahrady“, které tvrdí, že shromáždili 11 000 podpisů učeneckých funkcionářů pod prohlášením o potřebě redukce populace ve jménu záchrany Země před globálním oteplováním.

Toto prohlášení se odvolává na všechna ta dávno už vyvrácená tvrzení IPCC a OSN z jejich propagandy klimatické změny jakožto na důvody, proč je Země na pokraji zničení. Skutečností však je, že klimatičtí kazatelé jsou sériově neustále znovu a znovu nachytáni, jak manipulují s vlastními daty, aby předváděli předurčený výstup, že je tu globální oteplování. Pořád je chytají při tom, jak se pokouší upravovat vlastní data z časů před 20 lety, aby jim lépe zapadla do překroucených údajů, které teď publikují.

Ten Klub ctihodné zahrady je divně sterilní skupina a zjevně chybí nějaký seznam jejich patronů a těch, kdo je financují. Ale média mainstreamu po jejich prohlášení – jako že prohlášení „11 000“ vědců hned skočila a navazují to na prohlášení pronášená IPCC při OSN.

Kontrola populace se také neustále vytahuje jako důležitá v amerických prezidentských volbách 2020. Bernie Sanders obhajoval opatření ke kontrole porodnosti v chudých zemích. Elizabeth Warren protlačovala potraty, o kterých říká, že jsou stejně „bezpečné jako vytržení mandlí“. Ta také vždy protlačovala agendu kontrolu uhlíku a za povšimnutí stojí, že v 80. letech patřila k členům Centra kontroly populace při University of Texas. A všichni ti politici demokratického Nového zeleného údělu se staví na podporu prohlášení Klubu ctihodné zahrady o redukce populace.

Bylo to poprvé, kdy jsem uviděl argumentaci za redukci populace používanou s tak nestoudnou otevřeností, aby se široce propagovala v médiích mainstreamu, což mi naznačuje, že se to už formuje jako řídící trend. Své čtenáře varuji už roky, že poznají, že globalisté se už chystají současný systém zbořit, až začnou o své zločinnosti mluvit otevřeně. Až přiznají, jak jejich agenda vypadá viditelně, tak to znamená, že se blíží globální restart a že už jim je jedno, kdo o tom ví. Otevřenost ohledně jejich plánů na prořezávku světové populace začíná být zjevná.

Je divné, že se přitom jen málo zmiňují o skutečnosti týkající se světové populace totiž, že na Západě, obyvatelstva ve skutečnosti ubývá. Místo, aby tam docházelo k populační explozi přesahující kapacitu Země, tak zde lidé nemají ani dost dětí, aby udrželi stabilitu současné populace. To by mohlo znamenat, že ta globalistická agenda se tu už naplňuje. Režírovaným ekonomickým úpadkem se populace pomaličku dusí. Ale tento pomaličký úpadek Západu asi k uspokojení globalistů nestačí.

Kolik lidí by chtěli globalisté vyhubit, aby dosáhli svých utopických aspirací? No, globalista Ted Turner v okamžiku upřímnosti, když byl konfrontován s hnutím – My jsme změna – řekl, že populace by se měla ze současných 7 miliard snížit na 2 miliardy.

Hlavním problémem za tím chystaným morálním hororem s eugenickým scénářem je ten, kdo půjde do prořezávky a kdo bude rozhodovat, kdo půjde do prořezávky? Kdo bude rozhodovat, jestli smíte mít děti nebo ne? Kdo bude rozhodovat, kdo dostane příděl zdrojů, aby mohl produkovat a vydělat si na živobytí, a kdo ne? Kdo bude rozhodovat, jestli globální ekonomika tuto populaci udrží, nebo ne? Kdo stiskne spouštěč prořezávky populace?

Jak nám historie ukazuje, jsou to vždycky elity, které skončí v pozici, kdy rozhodují o osudech milionů nebo miliard. Počínaje programem sterilizace od Rockefellerovy nadace v USA počátkem 20. století až po OSN dneška touží ten ověřený kult smrti – tj. globalisté – po vyčarování nějakého zdůvodnění toho, proč by to měli být oni, kdo mají přidělovat nebo odepírat zdroje k životu na základě takových vylhaností, jako je člověkem způsobená klimatická změna. Oni sami v hrozbu klimatické změny nevěří. ONI jsou těmi, co tu pohádku o ní vyfabrikovali. Tak jaký je hlavní důvod za tím vším?

Nad zredukovanou populací naprosto závislou na omezených zdrojích energie se dá samozřejmě snadněji vládnout. Mám ale i jinou teorii – jsou to také psychopati, kteří hledají sociálně ospravedlnitelný způsob k vyhubení tolika lidí, kolik je jen možno. Proč? Protože je to baví.

by Tyler Durden

Fri, 11/15/2019 – 23:45

Authored by Brandon Smith via Alt-Market.com,

Zdroj: https://www.zerohedge.com/geopolitical/globalists-openly-admit-population-control-agenda-and-thats-bad-sign

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x