Sobota, 3 prosince, 2022
Home Nezařazené Jak vypudit socialisty z ODS?

Jak vypudit socialisty z ODS?

Když je si­tu­a­ce tak špat­ná, že stra­nu opus­tí i její zakladatel

Abych pro­bí­ha­jí­cí pře­mě­ně ODS ze stra­ny pra­vi­co­vé a ob­čan­ské ve stra­nu po­li­tic­ké­ho stře­du a stra­nu spíše lob­bis­tic­kých zájmů než idejí ne­stál v cestě, roz­ho­dl jsem se po­dě­ko­vat Vám za titul čest­né­ho před­se­dy a to­ho­to ti­tu­lu se dnes, na tomto místě, de­fi­ni­tiv­ně vzdát. – Vác­lav Klaus 6. 12. 2008 (video)

Pokud toto pře­ve­du z Klau­so­va kul­ti­vo­va­né­ho slov­ní­ku do lidové češ­ti­ny, tak řekl zhru­ba toto: „Vy­bar­vi­li jste se tak, že ač­ko­liv jsem Vás za­lo­žil a dlou­ho vedl, tak je dnes ve ve­de­ní ODS ta­ko­vá banda zko­rum­po­va­ných so­ci­a­lis­tů, že s Vámi už ne­chci mít nic společného.“

Je ne­sku­teč­né, jak málo lidí na tento drsný pro­jev jak­ko­liv re­a­go­va­lo. Spo­leč­ně s Klau­sem ode­šla z ODS pouze hrst­ka lidí, kteří po­cho­pi­li, v jak hlu­bo­kém je ODS úpad­ku. Ne­zá­vis­le na Klau­so­vi  začal tehdy Petr Mach bu­do­vat Stra­nu svo­bod­ných ob­ča­nů. (video Hy­d­e­park Petr Mach)

„Marku, s tebou sto­jím a padám,“ pro­hlá­sil ně­kdej­ší šéf ODS a pre­mi­ér Mirek To­po­lá­nek v jed­nom z mnoha zve­řej­ně­ných od­po­slechů. Do­mní­vám se, že právě tento tan­dem byl po­sled­ní kapkou pro Vác­la­va Klause, když opus­til ODS. Je pří­znač­né, že spo­leč­ně s Da­lí­kem, který se chystá za Rathem, padá i ODS někam do nenávratna.

Pojď­me si zre­ka­pi­tu­lo­vat tu hrůzu:

Nej­vět­ší neduh ODS: Lhaní si do kapsy a dluhy

„Vě­do­mě říkáme, že ne­chce­me zvy­šo­vat daně.“ – Petr Nečas 27. 5. 2010 (video)

Povodňová sto­ko­ru­na, sráž­ko­vá daň 15 % z úroků ze sta­veb­ní­ho spo­ře­ní, zda­ně­ní dů­cho­dů pro dů­chod­ce s vyš­ší­mi pří­jmy, zru­še­ní slevy na dani z pří­jmu pro pra­cu­jí­cí dů­chod­ce, 50% daň z pod­por ke sta­veb­ní­mu spo­ře­ní, zvý­še­ný dál­nič­ní po­pla­tek, zvý­še­né mýtné pro ná­klad­ní vozy, sazby daně z ci­ga­ret a ta­bá­ku, daň ze stla­če­né­ho zem­ní­ho plynu, zvýšení DPH na 15% a na 21 %, 32% daň z po­vo­le­nek na emise, za­ve­de­ní daně z vína, zru­še­ní slev na dani pro živ­nost­ní­ky, zvý­še­ní daně z pří­jmu fy­zic­kých osob, daň z pře­vo­du ne­mo­vi­tos­ti ze 3 % na 4 %.

Při­tom dů­vo­dy, proč nejde škr­tat a musí se zve­dat daně, jsou více než fascinující:

„Pokud se ne­zvý­ší DPH, tak ne­bu­de dost peněz na bu­do­vá­ní tech­no­lo­gic­kých cen­ter.“ – Petr Nečas 5. 9. 2012 (video 22:00)

A tak pseu­dopra­vi­co­vá vláda trpí bu­do­va­tel­ským kom­plexem, jako kdysi tr­pě­li ko­mu­nis­té. S tím roz­dí­lem, že čeští ko­mu­nis­té ne­mě­li tu dr­zost si na svoje bu­do­va­tel­ské úchyl­ky půj­čo­vat stov­ky mi­li­ard korun. V za­dlu­žo­vá­ní jsou do­kon­ce úspěš­něj­ší než so­ci­ál­ní de­mo­kra­cie. Za­tím­co za pět let pra­vi­co­vých vlád vzros­tl scho­dek stát­ní­ho roz­počtu o 400 mi­li­ard, za osm let le­vi­co­vých vlád to bylo „pouze“ o 545 miliard.

Všech­no toto a mnoho dal­ší­ho jsem šel ODS osob­ně říct na ide­o­vou kon­fe­ren­ci v Hrad­ci Krá­lo­vé. Mys­lí­te, že si mě vy­slech­li a udě­la­li ně­ja­kou se­be­re­fle­xi? Ne, ne­ne­cha­li mě říct ani po­lo­vi­nu z mého projevu a vy­ho­di­li mě.

Dnes se chys­tá vláda v čele s Ne­ča­sem spo­jit hla­so­vá­ní o dů­vě­ře se svým novým so­ci­a­lis­tic­kým pro­gra­mem zvy­šo­vá­ní daní. Při­po­mí­ná to osud slo­ven­ské po­dob­ně pseu­do­pra­vi­co­vé vlády, která spo­ji­la hla­so­vá­ní o dů­vě­ře vlády se schvá­le­ním ESM (eu­ro­va­lu). Sama sebe za­hu­bi­la na věci, kte­rou nejen­že ne­mě­la v pro­gra­mu, ale bylo to do­kon­ce v příkrém roz­po­ru s je­jich programem.

Fa­leš­ný eu­ros­kep­ti­cis­mus a lži

„Kon­gres ODS za­ka­zu­je všem po­li­ti­kům ODS pře­dá­vat další kom­pe­ten­ce ČR na úroveň Ev­rop­ské unie a roz­ši­řo­vat roz­sah ev­rop­ské agen­dy schva­lo­va­né kva­li­fi­ko­va­nou vět­ši­nou.“ – 17. Kon­gres ODS 19. 11. 2006

O dva roky poz­dě­ji ODS pod­po­ří Li­sa­bon­skou smlou­vu, která Bru­se­lu předá spous­tu dal­ších pra­vo­mo­cí a roz­ší­ří hla­so­vá­ní kva­li­fi­ko­va­nou vět­ši­nou na znač­nou část agen­dy EU. Navíc To­po­lá­nek schva­lu­je smlou­vu, kte­rou slí­bil spo­leč­ně se svým pro­tějš­kem Ca­meronem z brit­ské Kon­zer­va­tiv­ní strany ne­chat schvá­lit v re­fe­ren­du. Ani Ca­meron svůj slib ne­do­dr­žel. ODS v této tra­di­ci po­kra­ču­je i na­dá­le. Na­ve­nek se tváří „eu­ros­kep­tic­ky“ a v re­a­li­tě vždyc­ky na­ko­nec uhne a pod­po­ří se­be­vět­ší bl­bost z Bru­se­lu. Vět­ši­na ODS pod­po­ři­la za­čle­ně­ní ESM dlu­ho­vé diktatury do EU jak v Se­ná­tu, tak ma­siv­ně i v Po­sla­nec­ké sněmovně. Za­tím­co se tváří jako bo­jov­ní­ci proti EU, tak po­stup­ně na­po­má­ha­jí vy­tvo­ře­ní Ev­rop­ské dlu­ho­vé fe­de­ra­ce, ve které se z ČR stane pouze jeden re­gi­on EU.

Bý­va­lá pra­vi­ce je v tros­kách všude na světě

Ať už se po­dí­vá­me na Slo­ven­sko, do Velké Bri­tá­nie nebo do USA, tak všude jsou pů­vod­ní pra­vi­co­vé stra­ny v tros­kách. Od svých le­vi­co­vých pro­tiv­ní­ků se liší pouze kos­me­tic­ky. Utápí svoje země do vět­ších dluhů než so­ci­a­lis­té, po­má­ha­jí zemi de­ci­mo­vat ev­rop­skou in­te­gra­cí a pra­cu­jí pro kor­po­ra­ce, které se při­sá­ly na stát (banky, so­lár­ní elek­trár­ny, bi­o­pa­li­va, zbroj­ní prů­my­sl). Ať už je to Nečas v České re­pub­li­ce, Ca­me­ron ve Velké Bri­tá­nii nebo Rom­ney v USA, scé­nář je všude stej­ný. Je­jich „pra­vi­co­vé“ po­li­ti­ky se velmi po­do­ba­jí těm le­vi­co­vým, proti kte­rým mají bo­jo­vat. Je­jich ža­bo­my­ší války per­fekt­ně za­měst­ná­va­jí média, ale při­tom je pro osud USA zcela jedno, jest­li další pre­zi­dent bude Rom­ney, nebo Obama. Roz­dí­ly mezi nimi jsou v prak­tic­ké po­li­ti­ce mi­ni­mál­ní. Oba budou po­kra­čo­vat v ma­siv­ním za­dlu­žo­vá­ní a oba po­ve­dou spous­ty no­vých válek, které nejen­že nejsou mo­rál­ní, ale USA si je také již ne­mů­že ani do­vo­lit. V po­za­dí bude stát ame­ric­ká Li­ber­ta­ri­án­ská stra­na a její kan­di­dát Gary John­son, který jako je­di­ný na­bí­zí sku­teč­nou al­ter­na­ti­vu světa bez dluhů a válek.

Po­dob­ně jako Li­ber­ta­ri­án­ská stra­na v USA nebo Stra­na za ne­zá­vis­lost Velké Bri­tá­nie stojí Svo­bod­ní osa­mo­ce­ni mezi po­li­tic­ký­mi stra­na­mi s jas­ným plá­nem na ná­pra­vu věcí ve­řej­ných. Na­bí­ze­jí jasné ná­stro­je na za­sta­ve­ní za­dlu­žo­vá­ní a mají jas­nou vizi za­hra­nič­ní po­li­ti­ky bez zby­teč­ných válek a zby­teč­ných or­ga­ni­za­cí typu Ev­rop­ská unie.

Pře­my­sl So­bot­ka, kan­di­dát ODS na pre­zi­den­ta, jako sym­bol úpad­ku ODS

Pře­my­sl So­bot­ka se snaží vy­bu­dit dojem od­hod­la­né­ho an­ti­ko­mu­nis­ty. To je velmi zá­bav­né u člo­vě­ka, který až do re­vo­lu­ce stu­do­val VUML. To je ovšem na něm to nejméně zá­vad­né. Udě­lal jsem s ním dva roz­ho­vo­ry. Ten první (video) je delší a dá se pouze ob­tíž­ně tlu­mo­čit. Vy­plý­vá z něj to, že pan So­bot­ka je lhář a ne­boj­sa, když na­pří­klad tvrdí, že byl proti při­je­tí Ev­rop­ské ústa­vy, za­tím­co v ODS jako jeden z mála pro­sa­zo­val, aby ODS řekla Eu­ro­ústa­vě svoje „měkké ANO“. Proto se mu pře­zdí­vá „měk­kýš“. Další věc, která z roz­ho­vo­ru vy­plý­vá, je to, že Pře­my­sl So­bot­ka uhne před se­be­men­ším tla­kem z Bru­se­lu nebo od svých ko­le­gů. Do­slo­va se vy­mlou­vá na to, že musel něco udě­lat, pro­to­že na něj někdo kři­čel. Nebo se vy­mlou­vá, že so­lár­ní pa­ne­ly pod­po­řil, pro­to­že na něj pan Mol­dán z TOP 09 vy­tvá­řel tlak. Celé in­ter­view končí jeho op­ti­mis­tic­kým kon­sta­to­vá­ním, že eu­ro­so­ci­a­lis­mus zví­tě­zí v celé Ev­ro­pě, i ve Švý­car­sku, a proto nemá cenu se to po­kou­šet zastavit.

Druhé in­ter­view (video) Vám vy­ra­zí dech. Těsně před hla­so­vá­ním o ESM jsem se Pře­mys­la So­bot­ky ptal, jest­li ví, o čem hla­su­je, a jest­li ví, kolik je to peněz. On si tipnul, že se jedná o 5 mi­li­ard Kč. Zmý­lil se o dva řády. Dnes už víme, že cel­ko­vý zá­va­zek pře­sa­hu­je 350 mld. Kč. Když jsem na­mít­nul, že se jedná o pod­stat­ně víc peněz, tak s klid­ným srd­cem kon­sta­to­val, že by nás to zbankro­to­va­lo, ale že i přes­to je stále roz­hod­nut vznik ESM podpořit.

Závěr

Ne­dáv­no mi jeden mladý člen ODS na­psal: „Vlast­ně i všich­ni lidé, které znám a jsou v ODS, po­va­žu­jí Ne­ča­se za le­vi­čá­ka.“ Otáz­ka je, kdo jsou čle­no­vé ODS, kteří si zvolí bý­va­lé­ho sva­zá­ka za svého předsedu.

Zdá se mi vy­so­ce ne­prav­dě­po­dob­né, že by po všech výše zmí­ně­ných vě­cech mohl v ODS pře­tr­vá­vat někdo cha­rak­ter­ní, někdo kdo by se mohl po­zi­tiv­ně po­dí­let na změně k lep­ší­mu.  V ODS zů­stá­va­jí pře­de­vším lidé, kteří ze člen­ství mají nebo ale­spoň oče­ká­va­jí hmot­ný zisk. Mys­lím, že si­tu­a­ce je dnes tak špat­ná, že už i „uži­teč­ným idi­o­tům“ došla tr­pě­li­vost, za­tím­co kva­lit­ní čle­no­vé už vět­ši­nou zcela re­zig­no­va­li na po­li­ti­ku. To ostat­ně po­tvr­zu­jí i ma­siv­ní od­cho­dy členů z ODS.

Pra­vi­co­ví vo­li­či by si měli uvě­do­mit, že v sázce jsou tyto kraj­ské i nad­chá­ze­jí­cí par­la­ment­ní volby, hlasy de­sít­ky tisíc vo­li­čů, kteří jsou ochot­ni pod­po­řit sku­teč­nou pra­vi­co­vou al­ter­na­ti­vu. V mém kraji je to na­pří­klad podle prů­zku­mu Čes­ké­ho roz­hla­su až 5,1 pro­cen­ta voličů, kteří jsou od­hod­lá­ni volit Svo­bod­né. Pra­vi­co­vý volič může dát jeden svůj hlas ODS, který ale nic ne­změ­ní, pro­to­že ODS stej­ně volby pro­hra­je. Pokud ho ale nedá Svo­bod­ným, ris­ku­je, že to bude právě jeho hlas, díky kte­ré­mu ti­sí­ce ji­ných sku­teč­ně pra­vi­co­vých hlasů zmizí, pro­to­že Svo­bod­ní ne­pře­kro­čí hra­ni­ci pěti procent.

I fandové ODS by si měli uvě­do­mit, že cesta k ozdra­ve­ní ODS je možná pouze v pří­pa­dě, že jí vznik­ne sku­teč­ně funkční kon­ku­renč­ní stra­na a že si sama ODS pro­jde zá­sad­ním ne­ú­spě­chem, a tudíž i per­so­nál­ní očistou.

„Nikdo se ne­mů­že scho­vat před svým dílem od­po­věd­nos­ti, pokud spo­leč­nost smě­řu­je k de­struk­ci. Je­di­né, co může za­sta­vit smě­řo­vá­ní k so­ci­a­lis­mu a to­ta­li­tě, je zdra­vý rozum a mo­rál­ní od­va­ha.“ – Ludwig von Mises

Vít Jed­lič­ka je lídr Stra­ny svo­bod­ných ob­ča­nů v Krá­lo­vé­hra­dec­kém kraji a za­kla­da­tel or­ga­ni­za­ce Reformy.cz

0
0
votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Liberlend u lobističkim dokumentima SAD, Vojvodina glavni partner te „države“

VESTI Autor:Radio Slobodna Evropa20. jul. 202217:3912 komentara Izvor: N1 Poluostrvo od sedam kvadratnih kilometara na reci Dunav...

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidávají k holandským protestům: „Nejsme otroci“

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidali k holandským sedlákům, aby protestovali proti ‚Zeleným‘ vládním regulacím, které decimují jejich průmysl, když je nutí...

Předurčená k válce?

Přemysl Janýr, Vídeň, březen 2022 Europe: Destined for Conflict? (Evropa: předurčená ke konfliktu?) byl titul referátu, který přednesl George...

Most Popular

Touha EU stát se ‚společenstvím dluhů‘, aby platila Ukrajině, Evropu zruinuje, varuje Orbán

Viktor Orbán Evropu varoval před tím, aby pomocí Ukrajině ve vedení války sama sebe nedohnala k bankrotu. Náhledový obrázek: Maďarský...

Velká výměna obyvatel je ‚fakt‘. Velice mě šokovalo, že to prohlašovali za teorii, není to žádná teorie, je to fakt

Největší francouzský žijící spisovatel říká, že Velká výměna obyvatel je fakt. Náhledový obrázek: Kopie románu „Serotonin“ spisovatele Michela Houellebecqa...

Německo v rámci Velkého resetu zakazuje sedlákům řádně hnojit pole kvůli Zelené agendě

Německo v jedné ze svých spolkových zemí zakázalo řádně hnojit velké rozsahy pozemků kvůli požadavkům Zelené agendy EU. V Severním Porýní...

Šéfová EU von der Leyen tvrdí, že Ukrajina potřebuje 600 miliard €

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve středu řekla, že Ukrajina bude na přestavbu potřebovat nejméně 600 miliard € a že...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
23
0
Would love your thoughts, please comment.x