Free Porn
Pátek, 12 července, 2024
Home Nezařazené Jak vypudit socialisty z ODS?

Jak vypudit socialisty z ODS?

Když je si­tu­a­ce tak špat­ná, že stra­nu opus­tí i její zakladatel

Abych pro­bí­ha­jí­cí pře­mě­ně ODS ze stra­ny pra­vi­co­vé a ob­čan­ské ve stra­nu po­li­tic­ké­ho stře­du a stra­nu spíše lob­bis­tic­kých zájmů než idejí ne­stál v cestě, roz­ho­dl jsem se po­dě­ko­vat Vám za titul čest­né­ho před­se­dy a to­ho­to ti­tu­lu se dnes, na tomto místě, de­fi­ni­tiv­ně vzdát. – Vác­lav Klaus 6. 12. 2008 (video)

Pokud toto pře­ve­du z Klau­so­va kul­ti­vo­va­né­ho slov­ní­ku do lidové češ­ti­ny, tak řekl zhru­ba toto: „Vy­bar­vi­li jste se tak, že ač­ko­liv jsem Vás za­lo­žil a dlou­ho vedl, tak je dnes ve ve­de­ní ODS ta­ko­vá banda zko­rum­po­va­ných so­ci­a­lis­tů, že s Vámi už ne­chci mít nic společného.“

Je ne­sku­teč­né, jak málo lidí na tento drsný pro­jev jak­ko­liv re­a­go­va­lo. Spo­leč­ně s Klau­sem ode­šla z ODS pouze hrst­ka lidí, kteří po­cho­pi­li, v jak hlu­bo­kém je ODS úpad­ku. Ne­zá­vis­le na Klau­so­vi  začal tehdy Petr Mach bu­do­vat Stra­nu svo­bod­ných ob­ča­nů. (video Hy­d­e­park Petr Mach)

„Marku, s tebou sto­jím a padám,“ pro­hlá­sil ně­kdej­ší šéf ODS a pre­mi­ér Mirek To­po­lá­nek v jed­nom z mnoha zve­řej­ně­ných od­po­slechů. Do­mní­vám se, že právě tento tan­dem byl po­sled­ní kapkou pro Vác­la­va Klause, když opus­til ODS. Je pří­znač­né, že spo­leč­ně s Da­lí­kem, který se chystá za Rathem, padá i ODS někam do nenávratna.

Pojď­me si zre­ka­pi­tu­lo­vat tu hrůzu:

Nej­vět­ší neduh ODS: Lhaní si do kapsy a dluhy

„Vě­do­mě říkáme, že ne­chce­me zvy­šo­vat daně.“ – Petr Nečas 27. 5. 2010 (video)

Povodňová sto­ko­ru­na, sráž­ko­vá daň 15 % z úroků ze sta­veb­ní­ho spo­ře­ní, zda­ně­ní dů­cho­dů pro dů­chod­ce s vyš­ší­mi pří­jmy, zru­še­ní slevy na dani z pří­jmu pro pra­cu­jí­cí dů­chod­ce, 50% daň z pod­por ke sta­veb­ní­mu spo­ře­ní, zvý­še­ný dál­nič­ní po­pla­tek, zvý­še­né mýtné pro ná­klad­ní vozy, sazby daně z ci­ga­ret a ta­bá­ku, daň ze stla­če­né­ho zem­ní­ho plynu, zvýšení DPH na 15% a na 21 %, 32% daň z po­vo­le­nek na emise, za­ve­de­ní daně z vína, zru­še­ní slev na dani pro živ­nost­ní­ky, zvý­še­ní daně z pří­jmu fy­zic­kých osob, daň z pře­vo­du ne­mo­vi­tos­ti ze 3 % na 4 %.

Při­tom dů­vo­dy, proč nejde škr­tat a musí se zve­dat daně, jsou více než fascinující:

„Pokud se ne­zvý­ší DPH, tak ne­bu­de dost peněz na bu­do­vá­ní tech­no­lo­gic­kých cen­ter.“ – Petr Nečas 5. 9. 2012 (video 22:00)

A tak pseu­dopra­vi­co­vá vláda trpí bu­do­va­tel­ským kom­plexem, jako kdysi tr­pě­li ko­mu­nis­té. S tím roz­dí­lem, že čeští ko­mu­nis­té ne­mě­li tu dr­zost si na svoje bu­do­va­tel­ské úchyl­ky půj­čo­vat stov­ky mi­li­ard korun. V za­dlu­žo­vá­ní jsou do­kon­ce úspěš­něj­ší než so­ci­ál­ní de­mo­kra­cie. Za­tím­co za pět let pra­vi­co­vých vlád vzros­tl scho­dek stát­ní­ho roz­počtu o 400 mi­li­ard, za osm let le­vi­co­vých vlád to bylo „pouze“ o 545 miliard.

Všech­no toto a mnoho dal­ší­ho jsem šel ODS osob­ně říct na ide­o­vou kon­fe­ren­ci v Hrad­ci Krá­lo­vé. Mys­lí­te, že si mě vy­slech­li a udě­la­li ně­ja­kou se­be­re­fle­xi? Ne, ne­ne­cha­li mě říct ani po­lo­vi­nu z mého projevu a vy­ho­di­li mě.

Dnes se chys­tá vláda v čele s Ne­ča­sem spo­jit hla­so­vá­ní o dů­vě­ře se svým novým so­ci­a­lis­tic­kým pro­gra­mem zvy­šo­vá­ní daní. Při­po­mí­ná to osud slo­ven­ské po­dob­ně pseu­do­pra­vi­co­vé vlády, která spo­ji­la hla­so­vá­ní o dů­vě­ře vlády se schvá­le­ním ESM (eu­ro­va­lu). Sama sebe za­hu­bi­la na věci, kte­rou nejen­že ne­mě­la v pro­gra­mu, ale bylo to do­kon­ce v příkrém roz­po­ru s je­jich programem.

Fa­leš­ný eu­ros­kep­ti­cis­mus a lži

„Kon­gres ODS za­ka­zu­je všem po­li­ti­kům ODS pře­dá­vat další kom­pe­ten­ce ČR na úroveň Ev­rop­ské unie a roz­ši­řo­vat roz­sah ev­rop­ské agen­dy schva­lo­va­né kva­li­fi­ko­va­nou vět­ši­nou.“ – 17. Kon­gres ODS 19. 11. 2006

O dva roky poz­dě­ji ODS pod­po­ří Li­sa­bon­skou smlou­vu, která Bru­se­lu předá spous­tu dal­ších pra­vo­mo­cí a roz­ší­ří hla­so­vá­ní kva­li­fi­ko­va­nou vět­ši­nou na znač­nou část agen­dy EU. Navíc To­po­lá­nek schva­lu­je smlou­vu, kte­rou slí­bil spo­leč­ně se svým pro­tějš­kem Ca­meronem z brit­ské Kon­zer­va­tiv­ní strany ne­chat schvá­lit v re­fe­ren­du. Ani Ca­meron svůj slib ne­do­dr­žel. ODS v této tra­di­ci po­kra­ču­je i na­dá­le. Na­ve­nek se tváří „eu­ros­kep­tic­ky“ a v re­a­li­tě vždyc­ky na­ko­nec uhne a pod­po­ří se­be­vět­ší bl­bost z Bru­se­lu. Vět­ši­na ODS pod­po­ři­la za­čle­ně­ní ESM dlu­ho­vé diktatury do EU jak v Se­ná­tu, tak ma­siv­ně i v Po­sla­nec­ké sněmovně. Za­tím­co se tváří jako bo­jov­ní­ci proti EU, tak po­stup­ně na­po­má­ha­jí vy­tvo­ře­ní Ev­rop­ské dlu­ho­vé fe­de­ra­ce, ve které se z ČR stane pouze jeden re­gi­on EU.

Bý­va­lá pra­vi­ce je v tros­kách všude na světě

Ať už se po­dí­vá­me na Slo­ven­sko, do Velké Bri­tá­nie nebo do USA, tak všude jsou pů­vod­ní pra­vi­co­vé stra­ny v tros­kách. Od svých le­vi­co­vých pro­tiv­ní­ků se liší pouze kos­me­tic­ky. Utápí svoje země do vět­ších dluhů než so­ci­a­lis­té, po­má­ha­jí zemi de­ci­mo­vat ev­rop­skou in­te­gra­cí a pra­cu­jí pro kor­po­ra­ce, které se při­sá­ly na stát (banky, so­lár­ní elek­trár­ny, bi­o­pa­li­va, zbroj­ní prů­my­sl). Ať už je to Nečas v České re­pub­li­ce, Ca­me­ron ve Velké Bri­tá­nii nebo Rom­ney v USA, scé­nář je všude stej­ný. Je­jich „pra­vi­co­vé“ po­li­ti­ky se velmi po­do­ba­jí těm le­vi­co­vým, proti kte­rým mají bo­jo­vat. Je­jich ža­bo­my­ší války per­fekt­ně za­měst­ná­va­jí média, ale při­tom je pro osud USA zcela jedno, jest­li další pre­zi­dent bude Rom­ney, nebo Obama. Roz­dí­ly mezi nimi jsou v prak­tic­ké po­li­ti­ce mi­ni­mál­ní. Oba budou po­kra­čo­vat v ma­siv­ním za­dlu­žo­vá­ní a oba po­ve­dou spous­ty no­vých válek, které nejen­že nejsou mo­rál­ní, ale USA si je také již ne­mů­že ani do­vo­lit. V po­za­dí bude stát ame­ric­ká Li­ber­ta­ri­án­ská stra­na a její kan­di­dát Gary John­son, který jako je­di­ný na­bí­zí sku­teč­nou al­ter­na­ti­vu světa bez dluhů a válek.

Po­dob­ně jako Li­ber­ta­ri­án­ská stra­na v USA nebo Stra­na za ne­zá­vis­lost Velké Bri­tá­nie stojí Svo­bod­ní osa­mo­ce­ni mezi po­li­tic­ký­mi stra­na­mi s jas­ným plá­nem na ná­pra­vu věcí ve­řej­ných. Na­bí­ze­jí jasné ná­stro­je na za­sta­ve­ní za­dlu­žo­vá­ní a mají jas­nou vizi za­hra­nič­ní po­li­ti­ky bez zby­teč­ných válek a zby­teč­ných or­ga­ni­za­cí typu Ev­rop­ská unie.

Pře­my­sl So­bot­ka, kan­di­dát ODS na pre­zi­den­ta, jako sym­bol úpad­ku ODS

Pře­my­sl So­bot­ka se snaží vy­bu­dit dojem od­hod­la­né­ho an­ti­ko­mu­nis­ty. To je velmi zá­bav­né u člo­vě­ka, který až do re­vo­lu­ce stu­do­val VUML. To je ovšem na něm to nejméně zá­vad­né. Udě­lal jsem s ním dva roz­ho­vo­ry. Ten první (video) je delší a dá se pouze ob­tíž­ně tlu­mo­čit. Vy­plý­vá z něj to, že pan So­bot­ka je lhář a ne­boj­sa, když na­pří­klad tvrdí, že byl proti při­je­tí Ev­rop­ské ústa­vy, za­tím­co v ODS jako jeden z mála pro­sa­zo­val, aby ODS řekla Eu­ro­ústa­vě svoje „měkké ANO“. Proto se mu pře­zdí­vá „měk­kýš“. Další věc, která z roz­ho­vo­ru vy­plý­vá, je to, že Pře­my­sl So­bot­ka uhne před se­be­men­ším tla­kem z Bru­se­lu nebo od svých ko­le­gů. Do­slo­va se vy­mlou­vá na to, že musel něco udě­lat, pro­to­že na něj někdo kři­čel. Nebo se vy­mlou­vá, že so­lár­ní pa­ne­ly pod­po­řil, pro­to­že na něj pan Mol­dán z TOP 09 vy­tvá­řel tlak. Celé in­ter­view končí jeho op­ti­mis­tic­kým kon­sta­to­vá­ním, že eu­ro­so­ci­a­lis­mus zví­tě­zí v celé Ev­ro­pě, i ve Švý­car­sku, a proto nemá cenu se to po­kou­šet zastavit.

Druhé in­ter­view (video) Vám vy­ra­zí dech. Těsně před hla­so­vá­ním o ESM jsem se Pře­mys­la So­bot­ky ptal, jest­li ví, o čem hla­su­je, a jest­li ví, kolik je to peněz. On si tipnul, že se jedná o 5 mi­li­ard Kč. Zmý­lil se o dva řády. Dnes už víme, že cel­ko­vý zá­va­zek pře­sa­hu­je 350 mld. Kč. Když jsem na­mít­nul, že se jedná o pod­stat­ně víc peněz, tak s klid­ným srd­cem kon­sta­to­val, že by nás to zbankro­to­va­lo, ale že i přes­to je stále roz­hod­nut vznik ESM podpořit.

Závěr

Ne­dáv­no mi jeden mladý člen ODS na­psal: „Vlast­ně i všich­ni lidé, které znám a jsou v ODS, po­va­žu­jí Ne­ča­se za le­vi­čá­ka.“ Otáz­ka je, kdo jsou čle­no­vé ODS, kteří si zvolí bý­va­lé­ho sva­zá­ka za svého předsedu.

Zdá se mi vy­so­ce ne­prav­dě­po­dob­né, že by po všech výše zmí­ně­ných vě­cech mohl v ODS pře­tr­vá­vat někdo cha­rak­ter­ní, někdo kdo by se mohl po­zi­tiv­ně po­dí­let na změně k lep­ší­mu.  V ODS zů­stá­va­jí pře­de­vším lidé, kteří ze člen­ství mají nebo ale­spoň oče­ká­va­jí hmot­ný zisk. Mys­lím, že si­tu­a­ce je dnes tak špat­ná, že už i „uži­teč­ným idi­o­tům“ došla tr­pě­li­vost, za­tím­co kva­lit­ní čle­no­vé už vět­ši­nou zcela re­zig­no­va­li na po­li­ti­ku. To ostat­ně po­tvr­zu­jí i ma­siv­ní od­cho­dy členů z ODS.

Pra­vi­co­ví vo­li­či by si měli uvě­do­mit, že v sázce jsou tyto kraj­ské i nad­chá­ze­jí­cí par­la­ment­ní volby, hlasy de­sít­ky tisíc vo­li­čů, kteří jsou ochot­ni pod­po­řit sku­teč­nou pra­vi­co­vou al­ter­na­ti­vu. V mém kraji je to na­pří­klad podle prů­zku­mu Čes­ké­ho roz­hla­su až 5,1 pro­cen­ta voličů, kteří jsou od­hod­lá­ni volit Svo­bod­né. Pra­vi­co­vý volič může dát jeden svůj hlas ODS, který ale nic ne­změ­ní, pro­to­že ODS stej­ně volby pro­hra­je. Pokud ho ale nedá Svo­bod­ným, ris­ku­je, že to bude právě jeho hlas, díky kte­ré­mu ti­sí­ce ji­ných sku­teč­ně pra­vi­co­vých hlasů zmizí, pro­to­že Svo­bod­ní ne­pře­kro­čí hra­ni­ci pěti procent.

I fandové ODS by si měli uvě­do­mit, že cesta k ozdra­ve­ní ODS je možná pouze v pří­pa­dě, že jí vznik­ne sku­teč­ně funkční kon­ku­renč­ní stra­na a že si sama ODS pro­jde zá­sad­ním ne­ú­spě­chem, a tudíž i per­so­nál­ní očistou.

„Nikdo se ne­mů­že scho­vat před svým dílem od­po­věd­nos­ti, pokud spo­leč­nost smě­řu­je k de­struk­ci. Je­di­né, co může za­sta­vit smě­řo­vá­ní k so­ci­a­lis­mu a to­ta­li­tě, je zdra­vý rozum a mo­rál­ní od­va­ha.“ – Ludwig von Mises

Vít Jed­lič­ka je lídr Stra­ny svo­bod­ných ob­ča­nů v Krá­lo­vé­hra­dec­kém kraji a za­kla­da­tel or­ga­ni­za­ce Reformy.cz

0
0
votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Liberlend u lobističkim dokumentima SAD, Vojvodina glavni partner te „države“

VESTI Autor:Radio Slobodna Evropa20. jul. 202217:3912 komentara Izvor: N1 Poluostrvo od sedam kvadratnih kilometara na reci Dunav...

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidávají k holandským protestům: „Nejsme otroci“

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidali k holandským sedlákům, aby protestovali proti ‚Zeleným‘ vládním regulacím, které decimují jejich průmysl, když je nutí...

Předurčená k válce?

Přemysl Janýr, Vídeň, březen 2022 Europe: Destined for Conflict? (Evropa: předurčená ke konfliktu?) byl titul referátu, který přednesl George...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
23
0
Would love your thoughts, please comment.x