Free Porn
Úterý, 16 července, 2024
Home NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NOVINKY Úředně bezdomovcem: Trvalé bydliště, proč ho mít a proč ne

Úředně bezdomovcem: Trvalé bydliště, proč ho mít a proč ne

“Ale přece musíte mít nějakou adresu, aspoň na úřadě!”, “To nejde, být bez trvalého bydliště!” Kdybych dostal korunu pokaždé, když nějakou podobnou větu slyším, měl bych na dobrou večeři ve slušné restauraci. Na základě četných dotazů rozhodl jsem se, že sepíšu pojednání o tom, jak že to s tím trvalým pobytem podle českého práva vlastně je.

Pojem “místa trvalého pobytu” (jak zní oficiální název) je definován zákonem 133/2000 Sb. v platném znění (zákon o evidenci obyvatel, rodných číslech a o změně některých zákonů). Ten ve svém § 10, odst. 1 stanoví, že:

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Ve vztahu k místu trvalého pobytu mohou nastat v zásadě tři situace:

  • Občan má klasický trvalý pobyt na “normální” adrese. To je běžný stav, platný pro většinu populace. Prvním místem trvalého pobytu je (nedohodnou-li se rodiče jinak) místo bydliště matky v době narození. V pozdějším životě se mění způsobem, který je obecně znám a dostatečně popsán.
  • Druhý případ nastává, když občan má trvalý pobyt “na úřadě”. Ve většině parametrů se jedná o situaci ve výsledku shodnou s první. S výjimkou drobných obtíží, které budou pojednány níže, nepřináší občanovi nižádných problémů.
  • Poslední možností je, že občan trvalý pobyt nemá vůbec, neboť se jej rozhodl ukončit. To je nejextrémnější varianta, která má podstatné výhody i nevýhody a budeme se jí podrobněji věnovat později.

Trvalé bydliště “na úřadě”

V zákonem přesně stanovených případech se místem trvalého pobytu stává adresa ohlašovny pobytu (tj. typicky obecního úřadu, magistrátu nebo úřadu městské části). Pomineme-li exotické varianty (jako např. nově narozené dítě, u nějž není známa adresa trvalého pobytu matky nebo zbourání objektu, kde bylo trvalé bydliště umístěno), jsou v zásadě dvě cesty, jak tohoto stavu dosáhnout.

První cestou je úřední zrušení údaje o trvalém pobytu (nezměňovat s ukončením trvalého pobytu, viz níže). Vlastník objektu a nebo osoba oprávněná jej užívat (např. nájemce) může navrhnout, aby byl zrušen údaj o trvalém pobytu osobě, která nemá užívací právo k objektu a nebo jej nevyužívá. Po podání návrhu úřad dotčenou osobu vyzve, aby prokázala užívací právo a pokud tak neučiní, je jí údaj o trvalém bydlišti zrušen a novou adresou trvalého pobytu se stává adresa sídla ohlašovny, v jejímž obvodu občan původně trvalý pobyt měl. Tento postup je popsán v § 12 zákona o evidenci obyvatel.

Druhou cestou je “ukončení pobytu v cizině” podle § 10a téhož zákona. Tj. trvalý pobyt nejprve ukončíte (postupem popsaným níže) a pak znovu zahájíte, ale nemáte se kam přihlásit.

V případě, že máte “trvalé bydliště na úřadě”, máte nadále občanský průkaz a v zásadě se pro vás nic nemění, máte stejná práva a povinnosti jako ostatní občané. Nejsou na vás kladena žádná omezení. Není ani na první pohled zřejmé, že adresa je úřední – všude se zadává normální ulice a číslo a někdo by musel vědět, že zrovna na téhle adrese sídlí úřad.

Úplné ukončení trvalého pobytu

Oproti v úvodu zmíněnému obecnému přesvědčení, mít trvalý pobyt je vaše právo, nikoliv povinnost. Trvalý pobyt můžete dle vlastního uvážení jednostranným krokem ukončit. Tuto situaci předpokládá a řeší zákon o evidenci obyvatel v § 10, odst. 12:

Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu.

To je všechno. Toto své rozhodnutí nemusíte nijak zdůvodňovat, dokladovat žádné údaje a podobně. Je to velmi jednoduché, ale nezvyklé. Pro úředníka nezvyklé rovná se podezřelé a především náročné. Nelze se držet zaběhnutých regulí a je nutné myslet vlastní hlavou. Podle mých zkušeností je dosti pravděpodobné, že vám úřady budou dělat problémy, pročež to probereme do hloubky.

Pokud jste povahy spíše zakřiknuté, můžete celou záležitost vyřídit na dálku korespondenčně. Stačí na kus papíru napsat zhruba následující větu:

Ve smyslu § 10 odst. 12 zákona 133/2000 sb. o evidenci obyvatel v platném znění vám tímto oznamuji své rozhodnutí ukončit trvalý pobyt na území České republiky.

Tohle podepište (podpis nemusí být ověřený) a odešlete na adresu místně příslušného obecního úřadu. Můžete použít i datovou schránku a nebo e-mail, disponujete-li kvalifikovaným certifikátem. Do patnácti pracovních dnů musíte odevzdat občanský průkaz, takže nejjednodušší je poslat ho přímo s písemným rozhodnutím v obálce rovnou.

Pokud jste povahy asertivní a stejně jako já si myslíte, že když už nám stát za naše daně neposkytuje kvalitní služby, měl by poskytovat alespoň kvalitní zábavu, můžete celou záležitost vyřídit osobně. Dostavte se na ohlašovnu pobytu místně příslušného úřadu, pevným hlasem prohlašte “oznamuji vám své rozhodnutí ukončit trvalý pobyt na územní České republiky” a předejte papír s výše zmíněným textem.

Způsobíte patrně značný rozruch, protože (nebudete-li to předvádět na úřadu městské části Praha 7, kde jsou už zvyklí) nikoho takového v životě neviděli.

Troubleshooting při rušení pobytu

**Problém: **”To nejde, musíte mít nějaké trvalé bydliště.”
**Řešení: **Donutit úředníka, aby našel a přečetl si zákon, podle kterého funguje (snadné) a intelektuálně jej vstřebal (obtížné). V praxi se mi osvědčila metoda kolovrátku a působení dojmem “tady stojím a nehnu se, dokud neuděláte co chci”.

Problém: “Musíte vyplnit tenhle formulář…”
Řešení: Nemusíte, zákon ani žádný prováděcí předpis neudává žádnou konkrétní formu. V zásadě dokonce nemusíte ani na úřad chodit a celou záležitost můžete vyřídit korespondenčně. Já naposledy ukončoval pobyt zprávou zaslanou do datové schránky.

Problém: “Musíte uvést adresu pobytu v cizině.”
Řešení: Nemusíte, zákon nic takového nevyžaduje. Nemusíte ani nikde říkat, že hodláte odcestovat do ciziny. Prostě ukončujete v rámci svých zákonných práv trvalý pobyt, nazdar, tečka. Nikdo není oprávněn vás jakkoliv zpovídat a požadovat další informace.

Výhody a nevýhody stavu bez trvalého pobytu

Hlavní výhodou a nevýhodou současně je, že se situací, kdy prostě nemáte adresu trvalého pobytu, se obecně nepočítá. To je pro vás výhoda v okamžiku, kdy někdo (typicky úřad) chce něco po vás. Budete-li trvat na svém a odmítnete tvrdošíjně udávat jakoukoliv adresu doma či v zahraničí, je dosti pravděpodobné, že protistrana nazná, že s vámi bude více problémů, než za kolik je placena, pomyslí si cosi o prdeli a dá vám pokoj.

Další výhodou je, že se můžete vyhnout placení některých poplatků, které jsou vázány na místo trvalého pobytu. Namátkou mne napadá poplatek za svoz komunálního odpadu (někde) a poplatek za psa.

Ostatně, právě disputace s brněnskou městskou policií na téma psího poplatku mne původně přivedla k napsání tohoto článku. Zlatým hřebem pokusu o kontrolu byla nepochybně idea, že nemaje trvalý pobyt, nemohu mít psa. Tato teorie je absolutně neopodstatněná, ale příslušný polopolicajt si zaslouží alespoň půl bodu za originalitu (a mínus deset bodů za blbost).

Na rozdíl od “adresy na úřadě” jsou s totální absencí trvalého bydliště spojeny i některé nevýhody.

Tak například nemůžete získat živnostenské oprávnění nebo být statutárním orgánem obchodní společnosti. Nicméně nepřišel jsem dosud na odpověď na otázku, co se stane ve chvíli, kdy už ŽL máte nebo statutárem jste – zda ta pozice automaticky zaniká nebo jak.

Nemáte volební právo v žádných volbách, kromě těch do Poslanecké sněmovny. A u nich sice máte volební právo, ale nemáte jej jak realizovat, protože nejste nikde zapsáni v seznamu voličů.

Nemůžete získat řidičák, protože vám ho nemá kdo vydat. Pokud ŘP už máte, tak je vše v pořádku, platí vám i nadále a lze jej i obnovit (obnoví ho ten úřad, který vydal předchozí). Jenom nelze získat nový, protože s tím zákon nepočítá.

Patrně jsou ještě nějaká další omezení, ale zatím jsem na ně nenarazil. Nepochybně budete mít problém v případě, kdy po úřadu budete něco chtít vy – sociální dávky a podobně.

Prokazování totožnosti

Jako osoba bez trvalého pobytu musíte odevzdat občanský průkaz a nový nedostanete, ani žádný jiný doklad. Hlavním dokladem vaší totožnosti se stává váš cestovní pas.

Z praktického hlediska je nesmírně důležité, abyste v době ukončení trvalého pobytu měli platný cestovní pas a v případě vypršení jeho platnosti včas požádali o jeho prodloužení. I nadále jste občany ČR (a vztahují se tedy na vás všechna práva a povinnosti vázaná na občanství) a cestovní pas je způsob, jak to prokázat.

Může být proto vhodné mít cestovní pasy dva. O této možnosti se obecně neví, ale zákon takový postup umožňuje. Prvním důvodem je mezinárodní politika. Např. máte-li v cestovním pasu vstupní razítko Izraele, nepustí vás do některých arabských států (které Stát Izrael neuznávají). Druhým důvodem je, že při žádosti o některá víza musíte nechat pas na příslušném ZÚ, a to i po poměrně dlouhou dobu. Např. když jsem žádal o ruské vízum, měli můj pas na ruském velvyslanectví zhruba měsíc (a celkově byl proces získání víza mnohem komplikovanější, než v případě mediálně svého času tolik protřásaného víza amerického). Pokud byste v té době chtěli někam cestovat, potřebujete druhý pas.

V některých případech po vás budou požadovány dva doklady totožnosti. To může mimochodem být problém i pro osobu s řádným trvalým pobytem, protože státem vydávané osobní doklady jsou v zásadě čtyři: občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz a zbrojní průkaz. Řidičák a zbroják nemá a nemůže získat každý. Pas sice může, ale ne každý ho má. A vzhledem k existenci Schengenského prostoru bude lidí bez pasu možná přibývat.

V případě, že po vás někdo bude chtít dva doklady totožnosti, budete patrně předkládat pas a např. řidičák. Nemáte-li nebo chcete-li se pobavit, pak dva cestovní pasy. Způsobí to patrně jistý rozruch, protože na to většinou formuláře a postupy nejsou připraveny, ale zatím se mi podařilo to vždy úspěšně vyřešit. A to včetně takových exotických situací, jako vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis.

Opětovné získání trvalého pobytu

Při opětovném získávání trvalého pobytu musíte prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. To se nejlépe dělá pomocí cestovního pasu (proto jsem vám o pár odstavců výše doporučoval, abyste si na něj dávali pozor).

Pokud nemáte adresu, kam se přihlásit, budete přihlášeni na adresu ohlašovny, což stanoví § 10a zákona o evidenci obyvatel:

Nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložit doklady podle § 10 odst. 6 písm. c), je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu na území České republiky měl občan poslední místo trvalého pobytu nebo hlášené místo pobytu podle zvláštních právních předpisů.

(Doklady podle odst. 6 jsou doklady o právu uživat objekt, viz následující část). Máte-li cestovní pas, je získání (a opětovné zrušení) trvalého pobytu triviální úkon.

Troubleshooting pokud trvalý pobyt potřebujete

Jsou situace, kdy trvalý pobyt potřebujete. Typicky třeba výše zmíněné volby a nebo vydání ŘP. Řešení je jednoduché: na chvíli si jej zřídíte a pak zase zrušíte. Může to být na několik minut nebo na několik dnů.

Například u voleb do PS jsem to řešil tak, že jsem se přihlásil k trvalému pobytu (viz výše), nechal si u vedlejšího okénka vydat voličský průkaz a zase se odhlásil, to celé během asi patnácti minut.

Veškeré tyto úkony jsou zdarma, neplatí se za ně správní poplatek. Nemusíte ani vyplňovat žádný formulář. Je pravděpodobné, že se vás na úřadě budou snažit přimět k tomu, abyste zároveň zažádali o občanský průkaz (na to potřebujete formulář a fotku), ale to není vaší povinností. Vaší povinností je požádat o OP do patnácti pracovních dnů od změny. Tedy pokud svou záležitost stihnete vyřídit během patnácti dnů, nemusíte se obtěžovat.

Mýty a fámy o trvalém pobytu

V poslední části tohoto článku bych se rád zaměřil na vyvrácení některých mýtů a fám, které se s problematikou trvalého pobytu pojí.

Typickým příkladem článku, kterého třetina je vyloženě lživá, třetina irelevantní a třetina zkreslená je například tato žurnalistická perla vydaná na iDnes: Tisíce lidí se vydávají za bezdomovce. Vyhnou se tak úřadům. Pokusím se některé z tamo zmíněných a dalších mýtů rozkrýt.

Právo bydlet v bytě, kde mám trvalý pobyt

Nic takového neexistuje. Ba dokonce, pro posílení právní jistoty, to zákon o evidenci obyvatel výslovně říká ve svém § 10, odst. 2:

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

Kromě toho, trvalý pobyt nemáte v konkrétním bytě, ale na adrese, tedy v domě. Pokud je v jednom domě bytů několik, nelze z údaje o trvalém pobytu vyčíst, který byt je ten pravý.

Zrušením trvalého bydliště se lze vyhnout exekuci

Nelze. Věřte mi, hovořím z vlastní zkušenosti. Ukončením trvalého pobytu nebo trvalým pobytem na úřadě je možné mírně zkomplikovat tzv. mobiliární exekuci, tj. zabavení movitých věcí, ale to je asi tak všechno. Když bude chtít, exekutor si vás stejně najde.

Budu mít problémy se zdravotním pojištěním

Se zdravotním pojištěním je to dost komplikované, ale ze zákona jste jej účastni téměř vždy. Pokud jste zaměstnáni u českého zaměstnavatele, jste pojištěni, bez ohledu na to, zda máte trvalý pobyt nebo ne. Moje zdravotní pojišťovna (VZP) řeší zapeklitý problém, zda mne má evidovat pod kódem 1C nebo 1E nebo jakým, ale to je naštěstí její problém a ne můj.

Nejsem si zcela jist, jak je to u OSVČ a nebo osob bez zdanitelných příjmů v případě, že nemají trvalý pobyt. Do této situace jsem se nedostal, takže nechci kázat bludy.

Maření doručování zásilek

Manipulací s údajem o trvalém pobytu v zásadě není možné se vyhnout doručování úředních zásilek. Tato problematika by vydala na samostatný článek a v souvislosti s nedávnou novelou OSŘ jich bylo také nemálo napsáno, takže vás odkazuji na ně. Dobrým startovním bodem je web www.reformajustice.cz, provozovaný Ministerstvem spravedlnosti.

Zajištění doručování zásilek

Pokud doručování nechcete mařit, ale naopak chcete mít jistotu, že se k vám zprávy dostanou, máte v zásadě dvě možnosti:

Zřiďte si datovou schránku. Ačkoliv s nimi jsou jisté problémy, pro běžného počítačově zdatného uživatele jsou datové schránky výrazným přínosem. Pokud máte datovou schránku, musí vám do ní být zasílána veškerá úřední korespondence, jinak není platně doručena (tj. úřad si nemůže vybrat, musí vám zprávu poslat elektronicky).

Nechcete-li si zřizovat datovou schránku, není vše ztraceno. Poslední reforma doručování přinesla konečně institut “doručovací adresy”. To je údaj, který se zanáší do registru obyvatel a označuje adresu, na níž má být doručováno. Můžete uvést jakoukoliv adresu a nemusíte nijak prokazovat žádný vztah k ní. To je řešení nejenom pro úřední bezdomovce, ale také pro lidi, kteří reálně bydlí jinde, než kde mají trvalé bydliště. Opět, je-li tato adresa uvedena, musí být doručováno na ni. Pozor – doručovací adresu musíte uvést předtím, než si zrušíte pobyt, potom to nejde.

Takže jak na to?

Jak byste tedy měli postupovat, chcete-li se stát úředně bezdomovcem?

  1. Ověřte si, že máte platný cestovní pas. Pokud nemáte, nebo mu bude brzo končit platnost, požádejte o jeho vydání. Pokud nemáte jiný státem vydaný průkaz totožnosti (typicky ŘP), požádejte o vydání druhého cestovního pasu. Platnost pasu si hlídejte – bude vaším základním dokladem totožnosti a pokud vám vyprší, bude získání dalšího podstatně komplikovanější.
  2. Zajděte na ohlašovnu pobytu v místě trvalého bydliště. To je typicky obecní/městský úřad, případně úřad městské části. Tam postupem popsaným výše ukončete trvalý pobyt.
  3. Enjoy 🙂

Zásadní otázka samozřejmě je, proč byste toto měli podstoupit.

Pomineme-li těch pár stokorun ušetřených na poplatcích, může být základním motivem lepší pozice proti různým formám úřední šikany – máte šanci, že si úředník vybere snazší oběť. To samozřejmě předpokládá, že nejste v pozici prosebníka, pokud po úřadu něco chcete vy, není dobré mu to komplikovat. Já se ovšem nacházím v pozici opačné, po státu nic nechci, většinou chce stát něco po mně, tak ať si s tím poradí.

Pro mne byla hlavní motivací zvědavost. Rád testuji systém, zkouším, jak si s tím lidé a systémy kolem mne poradí. Absence trvalého pobytu je výtečným nástrojem takového testování.

Michal Altair Valášek 

5 2 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
2
0
Would love your thoughts, please comment.x